Kế hoạch xây dựng cơ quan văn hóa

Thứ tư - 31/10/2018 21:49

Kế hoạch xây dựng cơ quan văn hóa

PHÒNG GD-ĐT THANH OAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS MỸ HƯNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 02 /KH-THCS MH

Mỹ Hưng, ngày 05 tháng 01 năm 2018
 
KẾ HOẠCH
Xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2018
Đơn vị: Trường THCS Mỹ Hưng
 
          Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/09/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;
          Căn cứ vào các chỉ tiêu đăng ký đơn vị đạt chuẩn văn hoá của các cấp chỉ đạo;
          Ban chỉ đạo xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hoá năm 2018 của Trường THCS Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch về việc xây dựng đơn vị  đạt chuẩn văn hoá năm 2018 theo các nội dung sau đây:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
           1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên  kịp thời của Chi bộ nhà trường, của PGD, của Công đoàn cấp trên.
- Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn bao gồm những đồng chí có nhiều tâm huyết với nhiệm vụ được giao, được đoàn viên tín nhiệm,
- Các thành viên  Ban chỉ đạo xây dựng cơ quan văn hóa có uy tín tích cực chủ động, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc.
- Đa số đoàn viên công đoàn, cán bộ công chức viên chức trong đơn vị có ý thức tốt, chấp hành nghiêm túc chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt phong trào CNVC- LĐ và hoạt động Công đoàn có tinh thần và ý thức xây dựng gia đình đạt chuẩn văn hóa, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.
     2. Khó khăn:
 - Các đồng chí trong  BCHCĐ, Ban chỉ đạo xây dựng cơ quan văn hóa đa số là làm công tác kiêm nhiệm  nên có ảnh hưởng nhất định đến việc thực hiện kế hoạch đề ra ở đơn vị.
II. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU:
1.Mục tiêu:
Xây dựng Đơn vị đạt chuẩn văn hoá trong trường học là một sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tác động lớn đến tâm tư tình cảm và nâng cao ý thức rèn luyện về năng lực sư phạm, phẩm chất đạo đức của mỗi thành viên.
Phát huy sức mạnh đoàn kết tương trợ xây dựng đời sống, đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu giáo dục, đồng thời làm nền tảng cho việc thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
         Thông qua việc xây dựng Đơn vị đạt chuẩn văn hoá đẩy mạnh, củng cố và đưa hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường đi vào chiều sâu làm nòng cốt phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, GV trong đấu tranh chống tiêu cực, chống văn hoá phẩm độc hại.
           Tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, NV thực hiện quyền làm chủ trực tiếp khi thực hiện các hoạt trong nhà trường.
2.Yêu cầu :
Cuộc vận động xây dựng và duy trì “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá” trong trường học là cuộc vận động toàn diện, lâu dài với nội dung phong phú, thiết thực, đòi hỏi phải có sự tham gia đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên, NV.
         Việc xây dựng kế hoạch hoạt động, biện pháp thực hiện các chỉ tiêu, hệ thống chính trị trong nhà trường đều phải gắn với nội dung, tiêu chuẩn xây dựng Đơn vị đạt chuẩn VH để vừa thúc đẩy cuộc vận động vừa làm điều kiện hoàn thành tốt kế hoạch, chỉ tiêu đề ra.
           Từ mục tiêu, yêu cầu của cuộc vận động xây dựng và duy trì Đơn vị đạt chuẩn văn hoá đòi hỏi mỗi thành viên trong nhà trường phải nhận thức sâu sắc và thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn xây dựng Đơn vị đạt chuẩn văn hoá với quyết tâm cao và động viên các thành viên trong gia đình cùng thực hiện cuộc vận động này.
Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và quy chế dân chủ hoá ở đơn vị trường học.
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
Tiêu chuẩn 1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ:
a. Nội dung:
Nhà trường  và công đoàn cần phải xây dựng kế hoach các phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, thường xuyên đánh giá sơ kết, tổng kết theo đợt để  góp phần hoàn thành, hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác hàng năm.
Xây dựng kế hoạch vận động  cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tự học hoặc theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.
Vận động CB, CC, VC thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.
Nâng cao chất lượng các hoạt động dich vụ công theo quy định của pháp luật; Có kế hoạch phát động viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm trong công tác dạy và học để nâng cao chất lượng.
b. Chỉ tiêu:
- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác hàng năm;
- 70% trở lên cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tự học hoặc theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ;
- Thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật;
- Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao;
 - Có sáng kiến, cải tiến quản lý; kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn.
* Chỉ tiêu phấn đấu:
     -   Chi bộ: Trong sạch Vững mạnh.
     -   Nhà trường: Tập thể Lao động Tiên tiến
     -   Công đoàn: Vững mạnh
     -   Chi đoàn; Liên đội: Vũng mạnh.
     -   Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thi đua theo từng đợt, năm học.
100% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;
  • Có ít nhất 5 sáng kiến, cải tiến quản lý; kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn;
  • Có 75% CB,VC đạt Lao động Tiên tiến.
  • Có 90%  Đoàn viên đạt đoàn viên Xuất sắc.
  • 15% CB, CC, VC đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp
Tiêu chuẩn 2. Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở:
a. Nội dung:
Thường xuyên tuyên truyền về các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
Có kế hoạch vận động, tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không mắc các tệ nạn xã hội, không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại, không có hành vi mê tín dị đoan.
Tổ chức tốt sinh hoạt trong đơn vị đúng nề nếp, thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc. Tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ.
Có kế hoạch tuyên truyền vận động không có CB, CC, VC hút thuốc lá trong phòng làm việc, trong nhà trường, không uống rượu, bia trong giờ làm việc; trang phục gọn gàng, lịch sự.
Tổ chức tốt kế hoạch xây dựng cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, bài trí khuôn viên công sở theo đúng quy định.
Công đoàn phối hợp với nhà trường vận động đầu tư xây dựng và tổ chức hoạt động có hiệu quả các thiết chế văn hóa - thể thao trong đơn vị, tham gia tổ chức tốt phong trào VHVN-TDTT trong CNVCLĐ với Thị xã và tại  đơn vị.
b. Chỉ tiêu:
- 100% CB,VC không vi phạm đạo đức nhà giáo, tích cực tham gia cuộc vận động “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Có lối sống văn minh lịch sự, có tác phong làm việc năng động sáng tạo, chất lượng, hiệu quả cao.
- Tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội100% CB, CC, VC và người lao động trong cơ quan và gia đình không có người mắc các tệ nạn xã hội; sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại, tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan.
- Tổ chức và chỉ đạo 100% CB, CC, VC thực hiện nề nếp hội họp, giảng dạy; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan và nội quy, quy chế làm việc, xây dựng nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ.   
- Thực hiện tốt nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
- 100% CB,VC không vi phạm các qui định của ngành, không hút thuốc lá trong phòng làm việc, không uống rượu, bia trong giờ làm việc; đảm bảo trang phục gọn gàng, lịch sự; cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn; thường xuyên bài trí khuôn viên công sở theo đúng quy định, có tủ sách pháp luật để nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ giáo viên.
-  100% CB,VC  tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giáo viên; tích cực hưởng ứng các hoạt động từ thiện, nhân đạo.
Tiêu chuẩn 3. Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước:
a. Nội dung:
Thường xuyên tuyên truyền vận đông CB, CC, VC  chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, tuyệt đối không để trường hợp vi phạm kỉ luật, khiếu kiện vượt cấp xảy ra trong cơ quan.
Thực hiện tốt cải cách hành chính, quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao,  không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
b. Chỉ tiêu:
- 100% CB,VC  nắm vững, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các qui định của địa phương và các nội quy quy chế của ngành.
- Không có cán bộ giáo viên vi phạm pháp luật
- 100% CB,VC thực hiện tốt KHH gia đình
- Thực hiện đảm bảo cơ quan an toàn, an ninh trật tự; không có tình trạng khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật.
- Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lãng phí, tham nhũng trong đơn vị.
IV. Về tổ chức chỉ đạo thực hiện:
1.  Ban điều hành:
Thành lập Ban điều hành thực hiện xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa của trường năm 2018 trong đơn vị gồm các (ông), bà có tên sau:
 
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Ông Nguyễn Trọng Trường P. Hiệu trưởng phụ trách Trưởng ban
2 Bà Nguyễn Thị Thu Chủ tịch CĐ Phó ban
3 Ông Nguyễn Trọng Hòa Phó hiệu trưởng Thành viên
4 Bà Nguyễn Thị Anh Tổ trưởng Thành viên
5 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Tổ trưởng Thành viên
6 Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Tổ trưởng Thành viên
7 Bà Nguyễn Thị Thu Thư kí HĐ Thành viên
8 Bà Nguyễn Hồng Phúc Bí thư Đoàn Thành viên
9 Bà Ngô Thị Huế Tổng PT Đội Thành viên
 
2.  Biện pháp thực hiện:
- Công đoàn luôn phối hợp với nhà trường đẩy mạnh việc bồi dưỡng chính trị tại chỗ cho đội ngũ với các nội dung sau:
- Tổ chức học Điều lệ công đoàn, Luật Khiếu nại, Tố cáo, Luật Viên chức, Luật GD sửa đổi 2005, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Lao động,…
- Triển khai Nghị định của chính phủ về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
- Ngoài ra Công đoàn còn phối hợp với nhà trường triển khai các cuộc vận động lớn của ngành: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,
“ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”,......
- Tập trung nâng cao việc xây dựng “ Đơn vị  đạt chuẩn văn hoá”, “Gia đình đạt chuẩn văn hoá”  
- Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động:
        “ Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”
        “ Trung thành - Sáng tạo - Tận tuỵ - Gương mẫu”
Phát triển vận động TDTT trong nhà trường.
- Vân động CB, CC, VC tham gia với địa phương, đơn vị về “Xây dựng gia đình đạt chuẩn văn hoá”
- Nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch và thường xuyên thực hiện tốt công tác, xây dựng nếp sống văn hoá của đơn vị về cách trang phục và giao tiếp lịch sự, nhẹ nhàng văn minh trong cách cư xử.
- Thống nhất lấy tổ chức Công đoàn làm đầu mối đăng ký xây dựng nếp sống văn hoá trong đơn vị và từng gia đình CB, VC.
- Trên cơ sở những mục tiêu, nội dung và một số biện pháp chính để xây dựng đơn vị văn minh. Ban Chỉ đạo kết hợp với các đoàn thể, bộ phận chuyên môn của nhà trường nghiên cứu từng vấn đề, tham khảo tài liệu có liên quan để thực hiện có hiệu quả.
           - Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai kế hoạch, chỉ tiêu, tiêu chuẩn xây dựng và duy trì danh hiệu đơn vị văn hóa.
         - Lãnh đạo nhà trường có trách nhiệm đề ra các giải pháp cụ thể cho từng tiêu chí để cán bộ giáo viên, nhân viên dễ dàng thực hiện và dễ theo dõi, kiểm tra.
          - Các đoàn thể, bộ phận chuyên môn theo dõi, nắm tình hình việc thực hiên các tiêu chuẩn của mỗi thành viên trong nhà trường và làm công tác tham mưu cho lãnh đạo.
           - Lãnh đạo nhà trường có trách nhiệm chỉ đạo chung, có kế hoạch kiểm tra để điều chỉnh, bổ sung những sai sót hoặc những trường hợp bất cập xảy ra.
- Ban Chỉ đạo thường xuyên kết hợp với chính quyền địa phương, Ban đại diện CMHS, các đoàn thể, bộ phận trong nhà trường thường xuyên kiểm tra đôn đốc, quyết tâm xây dựng trường THCS  Mỹ Hưng đạt “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”.
3. Công tác xã hội hoá giáo dục:
Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tạo mối quan hệ tốt giữa thầy và trò, giữa giáo viên với CMHS. Phối hợp hoạt động giữa Ban đại diện CMHS với nhà trường và xã hội nhất là trong công tác xây dựng cơ sở vật chất, tạo môi trường giáo dục lành mạnh.
Phối hợp với Ban lãnh đạo các khối phố, các ban, ngành, đoàn thể trong xã tạo sức mạnh tổng hợp trong việc giáo dục, ngăn ngừa tệ nạn xã hội xâm nhập học đường.
4. Tiếp tục đăng ký và hoàn thành tích cực các kế hoạch công tác xây dựng cơ quan văn hoá:
 - Tiếp tục củng cố xây dựng và hoàn thiện hơn năm học trước về các tiêu chí xây dựng “Đơn vị  đạt chuẩn văn hoá” để Ban chỉ đạo huyện kiểm tra xem xét và công nhận danh hiệu.
           - Có 100% gia đình CB, VC được công nhận “Gia đình đạt chuẩn văn hoá”.
           - Đơn vị: Được công nhận “Đơn vị  đạt chuẩn văn hoá” năm 2018.
      Trên đây là kế hoạch hoạt động để xây dựng “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá ”của Trường THCS Mỹ Hưng năm 2018.
                                                           
  • Nơi nhận:
  • - Ban chỉ đạo TDXDĐSVH huyện;
  • - Ban chỉ đạo TDXDĐSVH xã;
- Lưu VT.
 
P. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Trọng Trường
 
  •  
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Thủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

52/UBND-GD ĐT

Về việc đảm bảo sức khỏe phòng chống rét cho học sinh

Thời gian đăng: 13/01/2021

lượt xem: 6 | lượt tải:4

12/KH-PGD

KH tuyên truyền, giáo dục bảo đảm trật tự ATGT trong các trường học

Thời gian đăng: 13/01/2021

lượt xem: 5 | lượt tải:2

13/KH-GD ĐT

KH triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt đổi mới sáng tạo trong dạy và học ngành giáo dục Thanh Oai

Thời gian đăng: 13/01/2021

lượt xem: 5 | lượt tải:3

02/NV-CĐCS

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc

Thời gian đăng: 13/01/2021

lượt xem: 6 | lượt tải:3

05/PGD

Về việc phối hợp triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "90 năm truyền thống vẻ vang của đoàn TNCS Hồ Chí Minh"

Thời gian đăng: 13/01/2021

lượt xem: 4 | lượt tải:6

04/PGD

Về việc tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021

Thời gian đăng: 13/01/2021

lượt xem: 7 | lượt tải:5

01/KH-SGD ĐT

KH tuyên truyền, phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nhà trường thuộc PGD quận huyện thị xã

Thời gian đăng: 12/01/2021

lượt xem: 5 | lượt tải:5

01/QĐ-TTYT

Quyết định thành lập đoàn khám sức khỏe cho học sinh các trường năm học 2020-2021

Thời gian đăng: 12/01/2021

lượt xem: 11 | lượt tải:5

64/KH-HĐTĐKT

Kế hoạch công tác thi đua-khen thưởng giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 12/01/2021

lượt xem: 11 | lượt tải:8

11/CT-UBND

Chỉ thị về công tác quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn huyện Thanh Oai

Thời gian đăng: 12/01/2021

lượt xem: 8 | lượt tải:2
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây