Trường THCS Mỹ Hưng xây dựng Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2019

Thứ ba - 22/01/2019 22:35
Trường THCS Mỹ Hưng xây dựng Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2019
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH OAI
TRƯỜNG THCS MỸ HƯNG
 
 

Số: 18 /KH- THCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

Mỹ Hưng, ngày ... tháng ... năm 2019

KẾ HOẠCH
Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
 của trường THCS Mỹ Hưng
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ Ban hành Chiến lược Quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020; Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014; Công văn Số 4145/BGD&ĐT-TTr ngày 24/8/2016 của Bộ GD&ĐT về việc nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “nâng cao hiệu quả công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020”; Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 26/12/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. Kế hoạch số 86/KH- SGID&ĐT ngày 9 tháng 01 năm 2019 của Sở GD&ĐT Hà Nội về triển khai Công tác phòng, chống tham nhũng của Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2019.
Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-PGD&ĐT ngày 14/01/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.
Trường THCS Mỹ Hưng xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2019 như sau:
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1.Mục đích
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng; các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình của Trung ương, chỉ đạo của Thành ủy và Kế hoạch của UBND Thành phố, Sở GD&ĐT, UBND huyện về công tác PCTN. Ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực.
- Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành về công tác PCTN.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
- Khắc phục những hạn chế, yếu kém đề cao công tác tự kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng lãng phí.
2. Yêu cầu
- Việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN gắn liền với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về tăng cường xây dựng, chỉnh đồn Đảng: ngăn chặn, đây lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyền hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đây mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, trong đó xác định phòng ngừa là chính: kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng.
- Thực hiện tốt Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng dối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phố biến, giáo dục các quy định về phòng, chống tham nhũng
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước về PCTN; Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng; Luật PCTN; Luật khiếu nại số 02/2011/QH13; Luật tố cáo số 03/2011/QH13; Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13; Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xứ lý vụ việc, vụ án tham nhũng: Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham những; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường chính đốn gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị về “Đây mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế thực hiện công khai đôi VỚI cơ Sở giáo dục và đảo tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ GIĐDT về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.
- Chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, học tập chính trị cho cán bộ, giáo viên các quy định về PCTN trên: tuyên truyền lông ghép, tích hợp nội dung PCTN vào giảng dạy cần đặt trọng tâm vào việc giáo dục đạo đức liêm chính, kết hợp giảng dạy pháp luật về PCTN với thời lượng phù hợp vào giáo án, sử dụng phương pháp linh hoạt, hiệu quả tại đơn vị.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phô biến giáo dục pháp luật nội dung PCTN cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh bằng hình thức phù hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ; hội nghị, sinh hoạt chi bộ, họp hội đồng sư phạm, cổng thông tin điện tử tại đơn vị và có đầy đủ báo cáo, minh chứng cụ thê về hoạt động này.
2. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan.
- Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo đúng Luật PCTN SỐ 27/2012/QH13 ngày 23/11/2012; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.
- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác PCTN: tiếp tục đổi mới sắp xếp bộ máy tỉnh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và luân chuyên cán bộ quản lý và chuyền đổi vị trí công tác của công chức, viên chức trong ngành Giáo dục.
- Nâng cao hoạt động của Công đoàn, Thanh tra nhân dân, cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh trong công tác PCTN.
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về PCTN, trong đó tập trung vào thu, chi ngân sách, tài chính quản lý, sử dụng tài sản công; kịp thời xử lý nghiêm đúng pháp luật đối với đơn vị cá nhân vi phạm, biểu dương. khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong PCTN; lồng ghép kiểm tra thực hiện quy định pháp luật về PCTN trong kiểm tra công vụ.
- Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo: tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố”; giải quyết triệt để các vụ tố cáo có liên quan đến tham nhũng. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra theo Nghị định số 33/2015/NĐ- CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.
III. TÔ CHỨC THỰC HIỆN
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung pháp luật phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy trong nhà trường theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tổ chức triển khai thực hiện với những hình thức phù hợp và báo cáo đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định về PCTN theo định kỳ
Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác PCTN năm 2019 của trường THCS Mỹ Hưng./.

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
- Lưu:VT.
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Trường
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

52/UBND-GD ĐT

Về việc đảm bảo sức khỏe phòng chống rét cho học sinh

Thời gian đăng: 13/01/2021

lượt xem: 6 | lượt tải:4

12/KH-PGD

KH tuyên truyền, giáo dục bảo đảm trật tự ATGT trong các trường học

Thời gian đăng: 13/01/2021

lượt xem: 5 | lượt tải:2

13/KH-GD ĐT

KH triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt đổi mới sáng tạo trong dạy và học ngành giáo dục Thanh Oai

Thời gian đăng: 13/01/2021

lượt xem: 5 | lượt tải:3

02/NV-CĐCS

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc

Thời gian đăng: 13/01/2021

lượt xem: 6 | lượt tải:3

05/PGD

Về việc phối hợp triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "90 năm truyền thống vẻ vang của đoàn TNCS Hồ Chí Minh"

Thời gian đăng: 13/01/2021

lượt xem: 4 | lượt tải:6

04/PGD

Về việc tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021

Thời gian đăng: 13/01/2021

lượt xem: 7 | lượt tải:5

01/KH-SGD ĐT

KH tuyên truyền, phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nhà trường thuộc PGD quận huyện thị xã

Thời gian đăng: 12/01/2021

lượt xem: 5 | lượt tải:5

01/QĐ-TTYT

Quyết định thành lập đoàn khám sức khỏe cho học sinh các trường năm học 2020-2021

Thời gian đăng: 12/01/2021

lượt xem: 11 | lượt tải:5

64/KH-HĐTĐKT

Kế hoạch công tác thi đua-khen thưởng giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 12/01/2021

lượt xem: 11 | lượt tải:8

11/CT-UBND

Chỉ thị về công tác quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn huyện Thanh Oai

Thời gian đăng: 12/01/2021

lượt xem: 8 | lượt tải:2
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây